Artykuł

25 wrzesień 2017

„Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych”, Katowice 23-24 XI 2017 (zgłoszenia do 30 IX)

Kategoria: Konferencje, Aktualności, Historia i pamięć

23-24 listopada 2017 roku w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa: „Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych” organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 30 września.

 

W zaproszeniu na konferencję jej organizatorzy piszą:

„Pamięć i przestrzeń to kategorie szczególnie ważne z perspektywy kształtowania tożsamości miejsca, grupy, wspólnoty. Tożsamość jest kształtowana przez przestrzeń, będącą zbiorem wartości społecznych, duchowych, historycznych czy symbolicznych. I odwrotnie, społeczno-kulturowe praktyki zachowania czy rekonstruowania tożsamości społecznej, przekształcają przestrzeń nasycając ją materialnymi i niematerialnymi elementami pamięci. Podejmując refleksję nad relacjami pomiędzy tożsamością kulturową a przestrzenią chcielibyśmy zwrócić uwagę na kategorię  krajobrazu kulturowego (memoryscape) oraz jego znaczenie i wykorzystanie między innymi w studiach nad pamięcią podejmowanych przez szerokie grono badaczy. Jednym z pierwszych, który dostrzegł kulturowy sens krajobrazu, jego obecność w życiu społecznym był George Simmel (Filozofia Krajobrazu). Osią programową  konferencji ma być akademicka refleksja nad szeroko rozumianymi związkami pomiędzy pamięcią społeczną a krajobrazem kulturowym, gdzie krajobraz staje się swoistym "mnemotopos" - przestrzenną ramą organizującą pamięć i tożsamość grupy. Wyrażony w artefaktach, praktykach społecznych (rytuałach upamiętniania) oraz symbolach krajobraz, ma nie tylko swój specyficzny koloryt i poetykę, ale również politykę, Tym samym zyskuje on dodatkową wartość i społeczną ważność w życiu jednostki i wspólnoty. 

 

Kategoria krajobrazu kulturowego jest palimpsestem, w którym zapisane są różne, często nakładające się na siebie warstwy przeszłości, jest symbolem, metaforą, kategorią płynną, wielopłaszczyznowym kompleksem znaczeń, mogącym przybierać różne formy, materialne i niematerialne. Takie rozumienie otwiera zarówno szerokie pola interpretacji i  opisu różnorodnych zagadnień  dotyczących relacji pomiędzy pamięcią a przestrzenią, jak i pole badań  dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny badawcze, socjologów, antropologów, etnologów, kulturoznawców, historyków, których zapraszamy do refleksji i dyskusji podczas konferencji. Dominujące w tematyce konferencji kategorie krajobrazu i pamięci wyznaczają szerokie pola tematyczne”

 

Wśród proponowanych obszarów tematycznych konferencji znajdują się:

 

  • Pamięć lokalna i regionalna
  • Pomniki pamięci, muzea i archiwa
  • Edukacja w miejscach pamięci
  • Zapominanie i odzyskiwanie pamięci
  • Miejsca opuszczone, miejsca (nie)pamięci 
  • Pamięć etniczna i narodowa w kontekstach przestrzennych
  • Praktyki i rytuały pamięci
  • Pamięć a sztuka 
  • Jak pamiętają pokolenia?
  • Pamięć rodzinna

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 września 2017 r., wykorzystując załączony formularz na adres: krajobrazy.pamieci@gmail.com. Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 10 października 2017 r.

 

Miejsce obrad: 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11 

 

Rada programowa Konferencji: 

prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski) prof. zw. dr hab. Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Tomasz Nawrocki (Uniwersytet Śląski)
dr hab. prof. UŚ Adam Bartoszek (Uniwersytet Śląski) 

dr hab. Ewa Michna (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Maria Szmeja (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper (Uniwersytet Warszawski) dr Łucja Kapralska (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr Marcin Dębicki (Uniwersytet Wrocławski) 

 

Komitet Organizacyjny: 

dr hab. Marek Dziewierski dr Bożena Pactwa
mgr Monika Habdas 

 

 

Źródło: Instytut Socjologii UŚ

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016