Finansowanie badań w Polsce

Postęp technologiczny wspierający rozwój współczesnej humanistyki jak również rosnąca interdyscyplinarność i mobilność badaczy sprawiają, że uprawianie nauki historycznej nabiera obecnie nowego charakteru.  Coraz ważniejszą rolę w badań naukowych odgrywają zewnętrzne względem ośrodków akademickich instytucje finansujące projekty badawcze. Poniżej prezentujemy spis ważniejszych instytucji i programów finansowo wspierających badania historyczne w Polsce i o Polsce.

  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - to niezależna, samofinansująca się instytucja pozarządowa (non profit), wspierająca rozwój nauki w Polsce. Fundacja realizuje m.in program "Monografie" (wydanie prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych) oraz "Skills" (rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz doktorantów m.in. w zakresie komunikacji naukowej, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania)
  • Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Głównymi zadaniami NCN jest finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, a także projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych oraz badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Typy konkursów i harmonogram prac NCN
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki, w ramach którego prowadzone są moduły: badawczy; wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

 

Programy stypendialne:

  • Thesaurus Poloniae - to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku   Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej.

  • Fundusz Stypendialny Muzeum Historii Polski - ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju. Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski.

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016