Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry

 

Dane adresowe:

ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 Warszawa
tel. (22) 681 46 37
fax (22) 681 37 49
email: caw@remove-this.wp.mil.pl
strona www: www.caw.wp.mil.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligury. Wojskowy zasób archiwalny stanowi wyodrębnioną część państwowego zasobu archiwalnego i jest zarządzany przez Ministra Obrony Narodowej. Obejmuje on dokumentację wytworzoną przez jednostki i instytucje wojskowe, a także akta związane z obronnością państwa, wytworzone przez komórki do spraw obronnych funkcjonujące w ministerstwach oraz centralnych i terenowych urzędach państwa. Zawiera olbrzymią ilość informacji ukazujących całokształt polityki obronnej państwa, od początków kształtowania się jego przyszłych sił zbrojnych w 1908 r. - po dzień dzisiejszy. Jest równocześnie olbrzymim źródłem informacji nie tylko z zakresu wojskowości, lecz także z zakresu politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego życia kraju.
Zbiory fotograficzne CAW liczą ok. 130 tys. zdjęć zebranych w kolekcjach tematycznych i albumach. Ponadto duża część dokumentacji fotograficznej stanowiącej zasób CAW znajduje się w zespołach akt jednostek wojskowych, aktach personalnych i odznaczeniowych. Fotografie znajdujące się w zasobie CAW zaczęto gromadzić bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, gdy w 1919 r. powołano Archiwum Kliszowe i Filmowe przy sekcji 4 (historyczno-wojskowej) Oddziału VII Sztabu Generalnego. Archiwum to zapoczątkowało gromadzenie zbiorów fotograficznych pochodzących m.in. z Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, Polskiego Archiwum Wojennego w Krakowie, Archiwum Legionów Polskich, a także od osób prywatnych. Zbiory te dokumentowały działalność władz zaborczych i okupacyjnych oraz polskich formacji wojskowych z okresu I wojny światowej. Działalność tę kontynuowało następnie Archiwum Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego. Największy wkład w gromadzenie i opracowywanie zbiorów fotograficznych miało Archiwum Fotografii i Filmów Wojskowych utworzone w 1930 r. przy Wojskowym Biurze Historycznym na wniosek gen. bryg. Juliana Stachiewicza. Zadaniem tego archiwum było gromadzenie i konserwacja fotografii oraz filmów związanych z walkami o niepodległość Polski. Zbiory fotograficzne CAW wstępnie uporządkowano, podzielono na kolekcje tematyczne i częściowo zewidencjonowano. Fotografie znajdujące się w zasobie są sukcesywnie opracowywane. Przy ich porządkowaniu przyjęto układ rzeczowo-chronologiczny i alfabetyczny. Dla opracowanych kolekcji sporządzane są inwentarze książkowe z wglądówkami. Poszczególne grupy tematyczne nie są zamknięte w związku z możliwym dopływem zdjęć. Zbiory fotograficzne CAW stanowią nieocenione źródło ikonograficzne rodzącej się po 123 latach niewoli niepodległej Polski.  Są w nich kolekcje zatytułowane: Unia Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Niepodległościowej, Organizacja młodzieżowa "Przyszłość" ("Pet"), Organizacja Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie", Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Związek Walki Czynnej, Polskie Drużyny Strzeleckie, Związek Strzelecki, Drużyny Bartoszowe, Towarzystwo Szkół Ludowych, Polska Partia Socjalistyczna, Legiony Polskie, Polska Siła Zbrojna,  I wojna światowa, Internowani, Polska Organizacja Wojskowa,  Wojsko Polskie na Wschodzie, Armia generała Hallera, Tymczasowa Rada Stanu; a także powstawanie i okres Rzeczpospolitej: II Rzeczpospolita - parlament, rządy, Powstania Śląskie, Powstanie Wielkopolskie, Wojna polsko-ukraińska, Wojna polsko-bolszewicka, Wkroczenie wojsk polskich na Śląsk, Plebiscyt na Warmii i Mazurach, Odzyskanie Pomorza, Litwa Środkowa, Śląsk Cieszyński i Zaolzie, Oddział II Sztabu Generalnego, Policja Państwowa, Przewrót majowy 1926 r., Sztandary, medale, odznaki, mundury, Piechota, Uzbrojenie piechoty, Kawaleria, Artyleria, Saperzy, Łączność, Marynarka Wojenna, Broń pancerna i wojska zmotoryzowane, Lotnictwo, Służba sanitarna, Wojska kolejowe, Tabory, Uzbrojenie i sprzęt polski, Uzbrojenie i sprzęt obcy, Przemysł zbrojeniowy, Obiekty wojskowe, Sprzęt kwaterunkowy i intendentura,Korpus Ochrony Pogranicza, Pociągi pancerne, Żandarmeria, Szkolnictwo wojskowe, Wojskowe Biuro Historyczne, Stanisław Wojciechowski, Józef Piłsudski, Gabriel Narutowicz, Edward Śmigły-Rydz, Ignacy Mościcki, Leopold Lis-Kula, Grób Nieznanego Żołnierza, Wizyty gości zagranicznych, Uroczystości, Konferencje międzynarodowe, Powstania narodowe, Cmentarze, pogrzeby, Pomniki; również okres II wojny światowej: Kampania wrześniowa 1939 r., 2 Dywizja Strzelców Pieszych, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Obozy jenieckie, Okupacja - Generalne Gubernatorstwo, Powstanie Warszawskie, Zgrupowanie "Jeleń", Ludowe Wojsko Polskie.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016